#OrinIhinrere: Yoruba Hymn Lyrics – ENI KAN NBE TO FERAN WA

Verse 1

Enikan nbe to feran wa
A! O fe wa!
Ife Re ju t’iyekan lo
A! O fe wa!
Ore aye nko wa sile
Boni dun, ola le koro
Sugbon Ore yi ki ntan ni
A! O fe wa!

Verse 2

Iye ni fun wa ba ba mo
A! O fe wa!
Ro, ba ti je ni gbese to
A! O fe wa!
Eje Re lo si fi ra wa
Nin’aginju l’O wa wa ri
O si mu wa wa sagbo Re
A! O fe wa!

Verse 3

Ore ododo ni Jesu
A! O fe wa!
O fe lati ma bukun wa
A! O fe wa!
Okan wa fe gbo ohun Re
Okan wa fe lati sunmo
Oun na ko si ni tan wa ke
A! O fe wa!

Verse 4

Oun lo je ka ridariji
A! O fe wa!
Oun o le ota wa sehin
A! O fe wa!
Oun o pese ‘bukun fun wa
Ire la o ma ri titi
Oun o fi mu wa lo sogo
A! O fe wa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s